Wetsvoorstel massaclaims afgewezen

0

In de praktijk bestaat behoefte aan een procedure die het mogelijk maakt om collectief de schade te verhalen. Het wetsvoorstel ‘Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’ zou het antwoord op die vraag moeten zijn. De Raad voor de Rechtspraak heeft in haar advies vernietigend geoordeeld over het wetsvoorstel. De Raad ondersteunt de geest van het voorstel en stelt vast dat de mogelijkheid om collectief een schadevergoeding in geld te eisen als mensen massaal gedupeerd zijn, in een maatschappelijke behoefte voorziet, maar kwalificeert de voorgestelde procedure als inefficiënt en voor rechters onwerkbaar. Minister Ivo Opstelten krijgt heeft het advies om deskundigen alternatieve procedures te laten bedenken.

Achtergrond

Doel van het wetsvoorstel is om te voorzien in de behoefte met de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie en heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen. De minister heeft het desbetreffende wetsvoorstel aangeboden aan de wettelijke adviesorganen, waaronder de Raad voor de Rechtspraak.

In het Wetsvoorstel wordt het bestaande verbod op het vorderen van collectieve schadevergoeding in geld afgeschaft en een nieuwe procedure geïntroduceerd. Een met waarborgen omklede, stapsgewijze collectieve schadevergoedingsprocedure voor representatieve belangenorganisaties die een groep gedupeerden met gelijksoortige belangen vertegenwoordigen.

De collectieve schadevergoedingsprocedure in dit wetsvoorstel is erop gericht dat partijen, onder regie van de rechter, zoveel mogelijk trachten in gezamenlijkheid tot afwikkeling van een massaschade te komen door middel van een collectieve vaststellingsovereenkomst. Volgens dat wetsvoorstel worden partijen gestimuleerd om onder een toeziend oog van een rechter tot een schikking te komen. Dat kan volgens verschillende zittingen, tussentijdse deelbeslissingen, mediation, verplichte schikkingsvoorstellen en periodes van verplicht overleg. Leidt gezamenlijk overleg niet tot een regeling, dan fungeert de rechter nog als stok achter de deur.

De Raad voor de Rechtspraak heeft in haar advies vernietigend geoordeeld over het wetsvoorstel. De Raad ondersteunt de geest van het voorstel en stelt vast dat de mogelijkheid om collectief een schadevergoeding in geld te eisen als mensen massaal gedupeerd zijn, in een maatschappelijke behoefte. Maar de voorgestelde procedure is inefficiënt en voor rechters onwerkbaar. Minister Ivo Opstelten krijgt heeft het advies om deskundigen alternatieve procedures te laten bedenken.

Niet doeltreffend

De procedure kent heel veel verschillende fases om uitwassen te voorkomen. In een poging ongewenste neveneffecten van het wetsvoorstel te beteugelen, schiet het wetsvoorstel zijn doel voorbij, aldus de Raad voor de rechtspraak. Met al die stappen is een zeer langdurige en kostbare rechtszaak bijna onvermijdelijk.Dat kan leiden tot zogenaamde blackmail settlements of scenario’s waarbij de groep aan gedupeerden op dermate hoge kosten wordt gejaagd dat ze de strijd opgeven. Zo wordt het doel van de wetgever beoogt.

Onwerkbaar

Afgezien van de doelmatigheid wordt de procedure door de Raad ook als onwerkbaar betiteld. De drempel voor belangenorganisaties is hoog. Deze moeten bijvoorbeeld voldoen aan allerlei voorwaarden, waaronder de funding en deskundigheid, alvorens een zaak mag worden aangespannen. De rechter zou hierop een toets moeten uitvoeren. De Raad voor de rechtspraak stelt dat de rechter daarop niet is geëquipeerd, een rechter is geschilbeslechter, geen toezichthouder. Ook zouden rechters te weinig instrumenten hebben om een regeling voor schadeafwikkeling vast te stellen.

Het volledige advies is hier te lezen: 2014 Advies Wetsvoorstel afwikkeling massaschade in een collectieve actie

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.