Update “Postcoderoos wordt Postcodekanjer”

2

Duidelijk is geworden dat het wetsvoorstel inzake het Belastingplan 2016 (“Belastingplan 2016”) zoals dat door de Tweede Kamer medio november 2015 werd aangenomen, ook door de Eerste Kamer is aangenomen, maar dag Staatssecretaris Wiebes heeft wel een aantal concessies Postcoderoosmoeten doen.

Die concessies zullen tot stand moeten komen met een zogenaamde “novelle”. Een novelle is een wijziging van een wetsvoorstel dat al wel door de Tweede Kamer is aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer.[1] Lees hier de kamerbrief over de inhoud van de novelle waar dus allereerst de Tweede Kamer op heeft te beslissen. De volgende stap is dat als Tweede Kamer de novelle aanneemt, deze novelle en het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt behandeld en naar verwachting wordt aangenomen.

 

Waar brengt ons dat wat betreft de postcoderoos?

Zodra dus de Tweede Kamer en daarna de Eerste Kamer instemt met de novelle (en dus met het aangepaste Belastingplan 2016), worden de in dat plan voorgestelde wijzigingen van de fiscale wetten gepubliceerd waarna de wijzigingen kracht van wet hebben. Naar verwachting zal dit alles nog deze maand worden afgerond waardoor het Belastingplan 2016 vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt.

Dat betekent ook dat de aanpassingen van de verlaagde energiebelastingregeling (zie hier de in de Tweede Kamer aangenomen motie) waarmee op 18 november het Belastingplan 2016 werd geamendeerd, op 1 januari 2016 van kracht worden. Alle redenen om de schroom die er bestond met betrekking tot het succes de postcoderoos-regeling van ons af te werpen en deze regeling te omarmen.

Energiebelasting en (openbare) laadpalen

Tevens werd op 18 november 2015 de motie van Van Weyenberg en Grashoff over het niet heffen van energiebelasting op laadpalen aangenomen. Die motie luidde:

“constaterende dat de energiebelasting op met name openbare laadpalen een knelpunt vormt voor de transitie naar elektrisch rijden; overwegende dat de Europese richtlijn voor de energiebelasting een belemmering vormt voor een aanpassing op dit terrein; verzoekt de regering, met een werkbaar voorstel te komen en daarvoor een derogatieverzoek in te dienen bij de Europese Commissie”.

Die motie is ook aangenomen, maar ik lees daar niet in dat er per 1 januari 2016 er geen energiebelasting meer geheven wordt over de via (openbare) laadpalen afgenomen elektriciteit. Ik lees er ook niet in dat dit wel zal gebeuren. Het daadwerkelijke beleid van de Belastingdienst zal uitsluitsel moeten geven hoe per 1 januari 2016 met energiebelasting op (openbare) laadpalen moet worden omgegaan.


 

[1] Er kunnen twee redenen zijn voor de regering om een novelle in te dienen.1) Na aanvaarding van een wetsvoorstel blijkt er een fout in het voorstel te staan. De enige mogelijkheid om dit te herstellen, is de indiening van een wetsvoorstel tot wijziging van het oorspronkelijke voorstel (novelle). 2. De Eerste Kamer maakt ernstige bezwaren tegen een onderdeel van een wetsvoorstel. Als dat onderdeel niet wordt gewijzigd, bestaat voor de regering het gevaar dat het gehele wetsvoorstel wordt verworpen.

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Jan Albert Timmerman

Jan Albert Timmerman (1969) is oprichter van RenewabLAW. Voordat Jan Albert in 2013 met RenewabLAW startte, was hij actief als [interim] jurist in de energie sector (NUON, Alliander, DELTA, TenneT) en hightech sector (Philips). RenewabLAW is aangesloten bij de Nederlandse Wind Energie Associatie, Holland Solar, Nederlandse vereniging voor Energierecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Jan Albert is voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar en mentor bij Rockstart Smart Energy Accelerator.

2 reacties

 1. Ceriel Jacobs op

  Postcoderoos wordt postcodekanjer

  Ondank dat het wisselen van energieleverancier makkelijker is dan het wisselen van bank, blijft er nog een flinke hindernis over binnen de postcoderoos-regeling. Voor zover mij bekend is het tot op heden zo dat de energieleverancier tot verlaging over *mag* gaan, maar men dit niet *verplicht* is om te doen.

  Bron: hieropgewekt blogposting d.d. 25/09/2015 (van voor Belastingplan 2016): “Nu zijn er nog een aantal (energieleveranciers) die niet aan meewerken aan het verrekenen van de belastingkorting, en dat zijn ze ook niet verplicht. Niet geheel onbegrijpelijk, want ze moeten soms voor een handvol leden hun hele administratie omgooien.”

  Volgens het handboek “Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief” van de provincie Groningen d.d. juli 2014 zijn de energieleveranciers die wel meewerken: Qurrent, Vandebron, Greenchoice en NLD Energie.

  In hoeverre is een energieleverancier inmiddels *verplicht* om de energiebelasting te verlagen op basis van een door de energiecoöperatie/V.v.e. ingediende “ledenverklaring”? En is er een actueler overzicht welke energieleveranciers wel verlagingen en welke niet?

  En staat er in de wet dan ook op welke precisie die verlaging dient te gebeuren: per kalenderjaar per dag? Kortom moet de coöperatie/vve de verstrekking van haar ledenverklaringen af gaan stemmen op de contractperiode bij desbetreffende energieleverancier van iedere individuele deelnemer, of mag het overzicht op vaste momenten in het jaar verstrekt worden? En met welk interval (1x per jaar/kwartaal/maand)?

  • Jan Albert Timmerman

   Dag Ceriel,
   Voor zover ook mij bekend is een leverancier niet verplicht mee te werken aan de postcoderoos. Die medewerking valt dan uiteen in volledige medewerking zonder power purchase agreement en medewerking met power purchase agreement. Naast de leveranciers die jij noemt weet ik dat ook Huismerk Energie de regeling faciliteert. Je zou aan Hier Opgewekt kunnen vragen nogmaals een belrondje te doen langs de leveranciers.

   Wat betreft de momenten van ingang van de verlaging en intervallen van verrekening/vaststelling, wil ik je wijzen op artikel 19b van de uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag. Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0007159/geldigheidsdatum_25-01-2016 . Het is aan de cooperatie in samenspraak met de leverancier dit te bepalen en het dient jaarlijks achteraf plaats te vinden.

   Hoop dat je hier mee verder komt.

   Groet,

   Jan Albert