UberPOP – wat als bedrijven massaal een rechtelijk verbod negeren

0

Uit ontevredenheid met de nieuwe taxidiensten van Uber en het niet krachtig optreden van de overheid, zijn vanmiddag enkele honderden taxichauffeurs in Den Haag bijeen gekomen. Chauffeurs protesteren niet alleen in Den Haag, maar ook in verschillende andere Europese steden tegen de wijze waarop Uber opereert. De lage opkomst op het Malieveld staat in schril contrast met het rumoer in media over Uber, in het bijzonder uberPOP.

Achtergrond

uberPOP is een dienst waarmee particulieren in staat worden gesteld hun eigen auto klanten rond te rijden voor de helft van de prijs van een taxi. Klanten kunnen via de Uber-app een particuliere chauffeur bestellen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vindt dat uberPOP een illegale snordersdienst is en dat chauffeurs die er gebruik van maken handelen in strijd met de Wet personenvervoer.

Op 8 december vorig jaar heeft College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak gedaan in zaak tussen Uber en de ILT. Inzet van dat geding was de rechtmatigheid van de dienst die Uber aanbiedt middels haar app uberPOP. Chauffeurs die met uberPOP tegen betaling personen vervoeren in een auto overtreden artikel 76, eerste lid Wet personenvervoer 2000 als zij niet over een taxivergunning beschikken. In die gevallen overtreedt ook Uber die bepaling omdat zij nauw met deze chauffeurs samenwerkt en meedeelt in hun opbrengsten, aldus het CBB. 1)ECLI:NL:CBB:2014:450

Afgelopen week heeft de ILT in Amsterdam en Rotterdam vijf chauffeurs betrapt en ieder een proces verbaal met aanzegging van een dwangsom opgelegd. De boete voor de chauffeurs kan oplopen tot 10.000 euro. Uber, het achter UberPOP moet een dwangsom van 50.000 euro betalen omdat zij ondanks een rechterlijk verbod nog steeds actief is met de app UberPOP.

Boetes nemen we voor lief

De general manager West Europa van Uber, Pierre-Dimitri Core-Coty, heeft in eerdere interviews al laten weten dat hij de protesten ziet als een kans:

“Het maakt Uber vooral meer zichtbaar en laat veel mensen inzien dat er nu keuzes zijn die er voorheen niet waren.”

Uber zegt met continueren van de dienst dat zij de boetes voor lief neemt en geen gehoor wenst te geven aan een rechterlijk verbod. 2)parool – uber bereid boetes chauffeurs te betalen De protesterende taxichauffeurs hebben hiermee een punt.

Last onder dwangsom of zwaardere middelen?

Als een rechterlijk verbod wordt genegeerd en het handhavingsmiddel van de last onder dwangsom niet toereikend blijkt te zijn, roept dat de vraag op of niet naar zwaardere middelen moet worden gegrepen. De last onder dwangsom is immers alleen gericht op het ongedaan maken van een overtreding, niet op sanctioneren.

Het ultieme bestuursrechtelijke sanctiemiddel dat we in Nederland kennen is dat van de bestuurlijke boete, volgens titel 5.4 Awb. In dit kader is in mei 2014 een interessant VAR preadvies verschenen van de hand van Michiel van Emmerik (universiteit Leiden) en Christien Saris (Stibbe). Zij gaan hier in op de normen (nationale en Europese) inzake evenredigheid ten aanzien van bestuurlijke boetes en de vraag wie die evenredigheid moet waarborgen 3) VAR preadvies “evenredige bestuurlijke boetes” . Interessant om de case uberPOP eens tegen dit licht aan te houden.

Zeker bij partijen met hele diepe zakken en een bewuste ramkoers wordt het zaak om na te denken over reikwijdte van nationale wetgeving. Stel dat Facebook of Google zich niets zouden aantrekken van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), of een Uber onder banken in Nederland actief zou worden en de Wet op het financieel toezicht (Wft) links zou laten liggen onder het mom dat het veel goedkoper kan. Gedogen of handhaven?

Inherent aan disruptive bedrijven is dat zij de grenzen opzoeken. Dat moet ook. De toekomst zal leren of het wijsheid is om in gereguleerde markten de strategie te volgen van Uber. Misschien is Uber in de leer geweest bij Dirk Scheringa met zijn DSB. Voor wat betreft de marketingstrategie heeft het daar alle schijn van.

Voetnoten   [ + ]

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.