Starbucks, staat in beroep tegen besluit Commissie

0

Het kabinet heeft vandaag bekend gemaakt dat zij beroep aan zal tekenen in de Starbucks-kwestie. Het beroep is gericht tegen het besluit van de Europese Commissie, waarin is gesteld dat Nederland staatssteun heeft verleend aan Starbucks Manufacturing.

In deze slepende kwestie heeft de Europese Commissie in juni 2014 haar voor het eerst de resultaten van een onderzoek naar staatssteun aan Starbucks door Nederland bekend gemaakt in een omvangrijke brief. Daarop heeft zij in november 2014 met een voorlopige conclusie geoordeeld dat Nederland onregelmatig handelt door Starbucks toestemming te verlenen om te weinig winst toe te rekenen aan de haar Nederlandse branderij ,waardoor de vennootschapsbelasting te laag uitvalt. Op 21 oktober jongstleden heeft Eurocommissaris Vestager (Mededinging) Mededinging) haar onderzoek gepresenteerd naar de belastingvoordelen die – onder meer –  Starbucks heeft gekregen. Als gevolg daarvan moeten de onderzochte bedrijven alsnog enkele tientallen miljoenen extra aan belastingen betalen.

Beroep 

Met het besluit heeft de Europese Commissie een signaal afgegeven in de strijd tegen belastingontwijking door multinationals. Hoewel de betreffende lidstaten geen boete krijgen voelt Nederland zich niettemin geroepen om beroep aan te tekenen tegen het besluit in de Starbucks zaak. Het kabinet deelt de visie van de commissie in haar strijd tegen belastingontwijking en belastingontduiking, maar is het op onderdelen niet eens met de conclusie van de Commissie.

Het kabinet hecht veel waarde aan de in Nederland zo gebruikelijke praktijk met het afgeven van rulings, waarmee zekerheid vooraf wordt gegeven. Deze praktijk zou volledig overeenkomen met de wetgeving en internationale OESO-methoden. De uitspraak van de Europese Commissie in de Starbucks-zaak, sluit niet aan bij de nationale regelgeving en het OESO-kader.

Het Kabinet vindt het ongewenst dat onduidelijkheid en onzekerheid bestaat, over de vraag welke regels op welke manier moeten worden toegepast. Om duidelijkheid en jurisprudentie te krijgen over de toepassing van rulings tekent het kabinet beroep aan tegen het besluit van de Commissie in de Starbucks-zaak.

In een brief aan de kamer licht het kabinet toe waarom zij meent dat de Commissie niet overtuigend aantoont dat de Belastingdienst zou zijn afgeweken van de wettelijke regels en dat sprake is van staatssteun. Daarin stelt zij:

“Om belastingontwijking tegen te gaan en te zorgen voor een duurzaam level playing field is samenwerking tussen landen nodig. Zo zorgt het BEPS-project van de OESO er onder andere voor dat voorkomen wordt dat over royalty’s uiteindelijk in geen enkel land belasting geheven wordt. Waar Nederlandse wetgeving indruist tegen de internationale afspraken neemt het kabinet zelf maatregelen om Nederlandse regelgeving en verdragen aan te passen. Voor de Nederlandse regelgeving en het Nederlandse beleid met betrekking tot verrekenprijzen geldt dat deze al gebaseerd zijn op OESO Transfer Pricing Guidelines. Het arm’s lengthbeginsel (zakelijkheidsbeginsel), dat in de Transfer Pricing Guidelines nader is uitgewerkt, is in de Nederlandse wet opgenomen.”

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.