Schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht wettelijk verankerd

0

Eind 2016 moeten in de nationale wetgeving regels zijn opgenomen waarmee gedupeerden van inbreuken op het mededingingsrecht effectiever de schade, die zij hebben geleden als gevolg van inbreuken op het mededingsrecht, kunnen verhalen op de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor een inbreuk.

Om hiertoe te komen is 8 oktober jongstleden de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht ter consultatie aangeboden. Met deze wet worden regels ingevoerd voor schadevorderingen volgens nationaal recht vanwege inbreuken op het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie. Met dit is voorontwerp beoogt de regering te komen tot de omzetting van de richtlijn 2014/104/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 november 2014.[1]

Richtlijn 2014/104/EU

De richtlijn 2014/104/EU betreffende schadevorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht is op 26 december 2014 in werking getreden. Voorafgaand is het recht op schadevergoeding wegens inbreuk op het Europese mededingingsrecht door het Europese Hof van Justitie al bevestigd in het Courage arrest.[2]

De richtlijn is vorig jaar al veel besproken. Deze bevat een set aan maatregelen om te garanderen dat gedupeerden van inbreuken op het mededingingsrecht effectief schadevergoeding kunnen vorderen en geeft onder meer voorschriften voor wat betreft de aansprakelijkheid van de inbreukplegers – zowel hoofdelijk als collectief -, verjaring en het verkrijgen van bewijs. Ook bevat de richtlijn maatregelen om te voorkomen dat de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht de publiekrechtelijke handhaving door de Europese Commissie en nationale autoriteiten doorkruist.

De richtlijn moet op 26 december 2016 zijn omgezet in nationaal recht. Deze implementatiewet is daartoe de aanzet. De wet ligt ter consultatie voor een ieder die wil reageren op het voorstel.


[1] PbEU L 349/1; de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

[2] HvJ EG 20 september 2001; C-453/99, Courage Ltd/Crehan

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.