Samenwerking notarissen onder vuur

0

Samenwerkingsvormen met notarissen liggen al enige tijd onder het vergrootglas van de beroepsgroep. Steevast mag een nieuw initiatief rekenen op een klacht. De kamer voor het notariaat in Amsterdam heeft afgelopen donderdag haar oordeel mogen geven inzake een tweetal klachten over samenwerkingsvormen.[1]

De klachten tegen notarissen die samenwerkingsvormen waren aangegaan betroffen een notaris uit Haarlem die deelneemt aan de DELA Notarisservice en een notaris uit Alkmaar die een samenwerking met de Nationale Notaris (NN) is aangegaan, alsmede deelneemt aan de HEMA notarisservice, de Goedkoopstenotaris.nl en de Jazeker Notarisservice.

Klaagschrift bestreden initiatieven

In het klaagschrift maken de klagers duidelijk dat zij niet direct de aanval openen op de individuele notarissen die deelnemen aan initiatieven, maar de klacht vooral gericht is tegen de concurrentie van de nieuwe initiatieven zelf. De klagers spreken in het klaagschrift ook van de Bestreden Initiatieven.

Notarissen die aan dergelijke initiatieven deelnemen zouden (samengevat) onder meer: het complex aan regels omtrent de integere beroepsuitoefening voor notarissen schenden, in strijd handelen met wet en regelgeving waar notarissen onder vallen, zich op diverse manieren schuldig maken aan marktbederf, onbetamelijk handelen door (ver) onder gangbare prijzen werkzaamheden aan te bieden, zich schuldig aan onnodige concurrentie, de wettelijk vastgelegde exclusiviteit en integriteit schenden, niet langer als zelfstandig en onafhankelijk notaris kunnen opereren, het provisieverbod en de Verordening op Interdisciplinaire Samenwerking 2003 (IDS 2003) schenden, alsmede blijk geven van onvoldoende ondernemerschap om het vak van notaris te kunnen uitoefenen in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen.

Voorts stellen klagers dat deelnemende notarissen (ieder afzonderlijk) onder diverse handelsnamen actief zijn op de notarismarkt en daarbij gebruik maken van (zeer) uiteenlopende prijzen voor vergelijkbare producten. Klagers menen dat een behoorlijk notaris slechts onder één handelsnaam actief mag zijn en consequente eenduidige en gangbare prijzen voor zijn producten dient te rekenen. De notarissen dienen goed kenbaar te zijn voor hun (potentiële) cliënten.

Ongegronde klacht notarissen

De klagende notarissen vangen bot voor wat betreft klachten ingediend over samenwerkingsverbanden van notarissen met HEMA, DELA, Jazeker Notarisservice en DeGoedkoopstenotaris.nl. Deze klachten worden ongegrond verklaard.

Voor wat betreft Hema sluit de kamer aan bij het oordeel van het gerechtshof Amsterdam van 16 juni 2015[2], waarin het hof heeft geoordeeld dat de HEMA notarisservice technisch, juridisch en inhoudelijk niet in strijd is met de voor deelnemende notarissen geldende wet- en regelgeving.

Ten aanzien van Dela stelt de kamer dat het feit dat een notaris voor cliënten die lid zijn van DELA, lagere tarieven hanteert dan de tarieven die klagers blijkbaar willen hanteren, betekent niet dat die notaris handelt in strijd met (tuchtrechtelijke) regels.’ Dat ‘in de voorbereidende fase door de DELA VoorelkaarDesk geen notaris is betrokken, dus ook niet de beklaagde notaris, betekent niet dat die notaris daarop geen controle kan uitoefenen.’

Voor wat betreft samenwerking tussen notarissen met de Goedkoopstenotaris.nl en de Jazeker notarisservice is de kamer is van oordeel dat door het sluiten van de overeenkomst met deze samenwerkingsvormen geen tuchtrechtelijke norm wordt overschreden. Deze service verlenen zelf geen notariële diensten en wekken volgens de kamer ook niet de indruk dat te doen, zodat er geen sprake is van verwarring bij de consument over de identiteit. De vermelding op de vergelijkingssite kan worden beschouwd als een reclame.

Participatiemodel Nationale Notaris verboden

De Kamer voor het Notariaat stelt zich kritischer op ten aanzien van de samenwerkingsvormen die de Nationale Notaris aanbiedt. Deze partij kent drie samenwerkingsvormen, het participatiemodel, het aanlever- of instapmodel en het franchisemodel. De kamer heeft in haar oordeel het ‘participatiemodel’ verboden.

In het participatiemodel houdt NNH binnen de vennootschap van de deelnemende notaris 49% van de aandelen en de plaatselijke notaris 51%, waarbij de laatste statutair bestuurder is van de vennootschap. Volgens de kamer conflicteert deze constructie met de bijzondere positie van de notaris. De onafhankelijkheid van de notaris, alsmede zijn zeggenschap en geheimhouding komen met de samenwerking in het geding. De Kamer is derhalve van mening dat het aan notarissen niet is toegestaan om niet-notarissen of niet toegestane partners substantieel financieel te laten participeren in het notariskantoor.

De kamer houdt de beoordeling van de overige samenwerkingsvormen die NNH biedt aan. Als de samenwerking door de betreffende notaris in aangepaste vorm wordt voortgezet, dan zal de Kamer voor het notariaat zich opnieuw moeten buigen over die vorm.

[1] Kamer voor het Notariaat Amsterdam, 4 febrauri 2016

[2] Gerechtshof Amsterdam van 16 juni 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2270

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.