Pre-pack, de stand van zaken

0

De Tweede Kamer buigt zich op dit moment over een wijziging van het faillissementsrecht waarmee het mogelijk wordt om in stilte een doorstart voor te bereiden. Deze wijziging is neergelegd in het wetsvoorstel Continuïteit ondernemingen I,waarmee de zogenaamde pre-pack wordt ingevoerd met de toevoeging van een nieuw artikel (363) aan de Faillissementswet.[1]

Experiment

Bij wijze van experiment wordt nu reeds bij acht van de elf rechtbanken in Nederland de pre-pack constructie toegepast. Met deze praktijk wordt door een rechtbank vóór een faillissement een stille bewindvoerder aangesteld op verzoek van de organisatie zelf. Deze onderzoekt of de onderneming nog levensvatbaar is en wat de mogelijkheden voor een doorstart zijn. Tegen de beslissing kan op grond van het wetsvoorstel geen hoger beroep worden ingesteld. Evenmin wordt de beslissing openbaar gemaakt.

De voordelen zijn evident. Met een stille bewindvoerder kan de onderneming normaal blijven functioneren zonder dat schuldeisers bekend zijn met de problemen waarmee de onderneming te kampen heeft. Leveringen blijven bijvoorbeeld gegarandeerd en er ontstaat geen buzz rondom de onderneming. Daarmee kan kapitaalvernietiging tegen worden gegaan en werkgelegenheid behouden blijven. Ook schuldeisers zijn bij een pre-pack gebaat, de vorderingen blijven immers hun waarde behouden.

De beslissing wordt genomen door de Rechtbank. Het wetvoorstel voorziet niet in een hoger beroep. Evenmin wordt de beslissing openbaar gemaakt.

Kanttekeningen

Een veelgehoord kritiekpunt is dat bijvoorbeeld dat schuldeisers geen zicht hebben op de gevolgen. Ook zou door het toepassen van een pre-pack de prijs van levensvatbare onderdelen van een onderneming worden beïnvloedt. Het is de vraag in hoeverre die kritiek terecht is.

Bij de recente behandeling van het wetsvoorstel door de vaste Kamercommissie hebben enkele fracties wel kritische kanttekeningen geplaatst. Zo wil de Kamer voorkomen dat de regeling oneigenlijk wordt gebruikt en schuldeisers moedwillig worden benadeeld. Voor zover een doorstart op voorhand niet haalbaar lijkt of schuldeisers meer lijkt te benadelen dan een normale dooorstart, zou de stille bewindvoerder in de gelegenheid moeten zijn om de rechtbank te verzoeken de aanwijzing terug te trekken. Ook zou het wetsvoorstel op enkele punten te ver doorschieten. Het volledige verslag is van de behandeling in de vaste Kamercommissie is hier te raadplegen.

 


[1] 34 218 -Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.