Postcoderoos wordt Postcodekanjer?

3

In korte bewoordingen beschrijf ik waarom het recente amendement van Carola Schouten (Tweede Kamer CU) wel eens meer kan zijn dan de zoveelste technische aanpassing van de regeling verlaagd tarief voor lokaal duurzaam opgewekte energie, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd.

Onderwerp: Postcoderoos

Belastingplan 2016, aanpassing Wet belastingen milieugrondslag (WBM)

Waardoor:

Amendement Carola Schouten c.s. 19 november 2015 op Belastingplan 2016

Status:

Amendement Aangenomen door Tweede Kamer

In detail 1:

Was:

Artikel 59a lid 1 van de WBM:

“Het tarief voor elektriciteit, bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, wordt voor dat gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat niet hoger is dan 10.000 kWh verlaagd met € 0,075 per kWh voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van die coöperatie via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A.”

Wordt:

“Het tarief voor elektriciteit, bedoeld in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, wordt voor dat gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat niet hoger is dan 10.000 kWh verlaagd tot nihil voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van die coöperatie via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80A.”

In detail 2:

Was:

Artikel 47, eerste lid, onderdeel z van de WBM:

“postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met hetzelfde getal van vier cijfers.”

Artikel 59a lid 2 sub d WBM:

“De verlaging, bedoeld in het eerste lid, is slechts van toepassing voor de via de aansluiting geleverde elektriciteit, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

[…]

d. de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd, bevindt zich in hetzelfde postcodegebied als de verbinding van de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, met een net als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Elektriciteitswet 1998, dan wel in een aangrenzend postcodegebied”

Wordt

Artikel 47, eerste lid, onderdeel z van de WBM:

“postcodegebied: een gebied waarbinnen de postcodes in het postcodesysteem beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers, alsmede de direct aangrenzende gebieden waarbinnen de postcodes in het postcode-systeem eveneens beginnen met eenzelfde getal van vier cijfers.

Artikel 59a lid 2 sub d van WBM:

“De verlaging, bedoeld in het eerste lid, is slechts van toepassing voor de via de aansluiting geleverde elektriciteit, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

[…]

d. zowel de aansluiting via welke de elektriciteit aan het lid wordt geleverd als de aansluiting van de productie-installatie, bedoeld in onderdeel b, bevindt zich in een op verzoek van de coöperatie bij de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, vast te stellen postcodegebied;”

 

Conclusies:

Over de door een coöperatie middels de postcoderoos-regeling aan een lid van die coöperatie geleverde elektriciteit hoeft geen energiebelasting en BTW daarop betaald te worden. Dit kan een besparing per lid van de coöperatie opleveren van bijna 15 eurocent de kWh.[1]

Het centrum van de postcoderoos (en dus het postcodegebied van waaruit de postcoderroos wordt opgebouwd) kan zelf gekozen worden, ook al ligt de productie-installatie niet in het hart van de postcoderoos, maar in een aanpalend “rozenblaadje” (lees aanpalend postcodegebied). In de vorige regeling diende het centrum van de postcoderoos altijd het postcodegebied van 4 cijfers te zijn waar de productie-installatie verbonden was met het net.[2] Nu dus niet meer!

 

Gevolg:

De postcoderoos-regeling is wellicht bijna net zo interessant als salderen.[3] Immers het energiebelastingtarief voor opgewekte/geleverde kWh is in beide situaties gelijk (te weten “nihil”) en ook de prijs van elecktriciteit per kWh lijkt gelijk te zijn.[4]

Er kan voorts geoptimaliseerd worden door coöperaties met zonnedaken (en andere stroomprojecten) door als centrum van de postcoderoos juist dat 4-cijferige postcodegebied te kiezen die de meest relevante 4-cijferige postcodegebied om zich heen heeft, ongeacht of bijvoorbeeld het zonnedak in het centrum van de postcoderoos ligt. Let wel: de huishoudens en de productie-installatie dienen samen in 1 en dezelfde postcoderoos zitten. Een postcodegebied is (het meest) relevant als er veel huishoudens/zakelijke kleinverbruikers in dat gebied aanwezig zijn waardoor er meer potentiele deelnemers voor een zonnedak dat door een coöperatie wordt ontwikkeld.

Let op: de belastingdienst dient wel altijd de daadwerkelijke postcoderoos te bekrachtigen.

 

Voorwaarde:

Het belastingplan 2016 en dus ook het amendement dient nog wel door Eerste Kamer aangenomen te worden.

 

Vraag:

Kan het salderen en gebruik van de postcoderoos-regeling wel naast elkaar bestaan, immers artikel 59a lid 2 sub e. WBM meldt:

“noch ter zake van de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie, noch ter zake van de daartoe gebruikte productie-installatie, is of wordt van rijkswege een financiële tegemoetkoming of subsidie verstrekt.”?

Het antwoord dient mijns inziens bevestigend te zijn, want het salderen (een financiele tegemoetkoming van rijkswege) heeft geen betrekking op de (elektriciteit opgewekt door de) coöperatie waar de verlaagde energiebelastingregeling op van toepassing is.

 

Actie:

Als particulier en/of zakelijke kleinverbruiker zou ik nu zo snel mogelijk zelf panelen op het dak leggen (indien mogelijk) en/of zo snel mogelijk mee doen met (of zelf het initiatief nemen om met) een energiecoöperatie een postcoderoos-project te realiseren.

 

Voor vragen over deze materie kunt uw bij RenewabLAW terecht.

 

——————————————————–

[1] € 0,12020 per kWh is het beoogde tarief voor 2016 voor kleinverbruiker < 10.000 kWh. 21% BTW daarover bedraagt € 0,025242, is € 0,145442, is afgerond € 0,15!.

[2] Sinds de STROOM-wetgeving moeten we eigenlijk over “systeem” praten en niet meer over “net”.

[3] Zie https://www.consuwijzer.nl/energie/duurzame-energie/teruglevering/wat-is-salderen

[4] Een wat uitgebreidere uitleg in deze voetnoot. Allereerst de commodity-prijs, dus de prijs per kWh. Je betaalt geen commodityprijs voor met eigen zonnepanelen opgewekte kWh (immers; het is een krop sla uit eigen tuin). Voor door de coöperatie met zonnepanelen opgewekte kWh die aan een lid geleverd worden middels tussenkomst van een leverancier (een krop sla uit een gezamenlijke tuin, welke tuin niet op loopafstand ligt zodat je de krop sla niet zelf kan halen), betaalt een lid een prijs x per kWh aan de leverancier, welke leverancier diezelfde x per kWh ook aan de coöperatie betaalt. De coöperatie kan vervolgens met een beetje financiele en fiscale “engineering” die x grotendeels weer als resultaat aan leden uitkeren. Wel is er voor de coöperatie naar het zich laat aanzien een BTW-nadeel in vergelijking met salderen, omdat volgens het Fuchs-arrest je als particulier – die zelf zonne-stroom opwekt – de BTW over de aangeschafte panelen terug kan krijgen als “ondernemer voor de omzetbelasting”. Zie  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren_van_zonnepanelen . De particulier hoeft ook geen BTW te betalen over de zelf opgewekte kWh (geen BTW over de krop sla uit eigen tuin). Een lid van een coöperatie dient echter wel i) of BTW te betalen over de kapitaalinbreng in de coöperatie ii) of over de door de coöperatie opgewekte en door de leverancier aan het lid geleverde elektriciteit. Ook de eventuele handling fee die een leverancier voor de administratie in rekening brengt van de postcoderoosregeling kan een nadeel van de postcoderoos-regeling ten opzichte van het salderen zijn. Ten voordele van de postcoderoos is aan te voeren dat een coöperatie gebruik kan maken van “economy of scales” en minder betaalt per Wp dan een particulier. Zodoende kom ik tot de conclusie dat de voordelen van de postcoderoos-regeling te vergelijken zijn met de voordelen van salderen.

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Jan Albert Timmerman

Jan Albert Timmerman (1969) is oprichter van RenewabLAW. Voordat Jan Albert in 2013 met RenewabLAW startte, was hij actief als [interim] jurist in de energie sector (NUON, Alliander, DELTA, TenneT) en hightech sector (Philips). RenewabLAW is aangesloten bij de Nederlandse Wind Energie Associatie, Holland Solar, Nederlandse vereniging voor Energierecht en de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Jan Albert is voorzitter van de juridische en fiscale werkgroep van Holland Solar en mentor bij Rockstart Smart Energy Accelerator.

3 reacties

 1. Jos Besseling op

  Sorry, maar ik begrijp de uitwerking nog niet geheel.
  Betekent de gewijzigde regeling dat de productie-installatie in uw afbeelding niet in 1489 maar ook in 1911 mag staan, terwijl hetzelfde postcoderoosgebied bediend wordt?

  • Jan Albert Timmerman

   Beste Jos,
   Het antwoord is “ja”. De cooperatie (of VVE) dient bij de belastingdienst een “postcodegebied” aan te geven (te weten het “centrum van de roos” met omliggende “blaadjes”) en dan maakt het verder niet meer uit of de productie-installatie in een “blaadje” zit of in “het centrum van de roos”. Het kan zelfs zo zijn dat het “blaadje” waar de consument de aansluiting heeft niet meer grenst aan het “blaadje” waar de aansluiting van de productie-installatie zich bevindt. Dus dat de consument woont in de 1846 en de productie-installatie in 1911 staat.
   Met groet,
   Jan Albert