Hoe verhoogde WGA-premie terugvorderen bij letselschade?

0

Uw werknemer arbeidsongeschikt door schuld van een derde? De loonschade is te verhalen, maar wat te doen met de verhoogde WGA-premie?

Als een werknemer door ziekte of gebrek niet meer kan werken, moet de werkgever maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. Krijgt de werknemer vervolgens recht op een WGA-uitkering, dan kan dit voor de werkgever leiden tot een verhoogde WGA-premie. De werkgever kan het doorbetaalde loon verhalen als de ziekte of het gebrek veroorzaakt is door een aansprakelijke derde. De werkgever heeft hiervoor een eigen regresrecht. Minder bekend is, dat er ook een mogelijkheid is om de verhoging van de WGA-premie terug te halen.

Gedifferentieerde premie

Na 2 jaar ziekte komt de werknemer in aanmerking voor een uitkering op grond van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De IVA en de WGA worden gefinancierd uit werkgeverspremies. Voor de WGA betalen (middel)grote werkgevers een gedifferentieerde premie. De hoogte van de premie hangt af van het aantal arbeidsongeschikte (ex)werknemers dat recht krijgt op een WGA-uitkering, de aard van het dienstverband, de hoogte van de WGA-uitkering en de loonsom van het bedrijf. De gedifferentieerde premie wordt berekend door het UWV en geïnd door de belastingdienst. Premiediiferentiatie heeft betrekking op de eerste 10 WGA-jaren.

Verhaal verhoogde WGA-premie

Arbeidsongeschiktheid kan gedurende 10 jaar leiden tot een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie voor de werkgever. De werkgever heeft hiervoor geen direct verhaalsrecht op een eventuele aansprakelijke derde. Er zijn echter andere mogelijkheden om de verhoogde premie te verhalen.

Primaire voorwaarde is dat de loonschade gedurende de eerste 2 ziektejaren succesvol is verhaald. Voor het terughalen van de verhoogde gedifferentieerde premie geldt vervolgens een aparte procedure waarbij afstemming is vereist met publieke instanties om te beizen op welke andere wijze verhaal kan plaatsvinden.

Of en op welke wijze deze bijzondere vorm van verhaal mogelijk is, hangt af van de specifieke omstandigheden. Dat zal per geval beoordeeld moeten worden. Bepalend is daarbij de ruimte die de sociale zekerheidswetgeving biedt.

Eigen risicodragen WGA

Werkgevers kunnen ook ‘eigen risicodrager’ zijn voor de WGA. In dat geval geldt een andere situatie en heeft de werkgever andere verhaalsmogelijkheden.  Het is daarom belangrijk om bij regres goed te kijken naar de status van de werkgever.

Juridisch traject

Voor het terugvorderen van de verhoogde gedifferentieerde WGA-premie moet, net zoals bij verhaal van de loonschade, vaststaan dat sprake is van aansprakelijkheid. Een van de eerste stappen in het schaderegelingsproces (voor zover nog niet gedaan) is dan ook het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid volledig erkennen, maar vaak wordt hierover gediscussieerd. Wanneer er discussie is over de toedracht van de (letsel)schade, kan het nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.

Het burgerlijk recht maakt onderscheid tussen schuld (aansprakelijkheid) en risico (aansprakelijkheid). Als er wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden, is er sprake van schuldaansprakelijkheid:

  • Er is sprake van onrechtmatig handelen, dat wil zeggen dat er wordt gehandeld in strijd met de zorgvuldigheidseisen die mogen worden verwacht ten opzichte van anderen;
  • Er is sprake van schuld aan het plaatsvinden van dat onrechtmatig handelen;
  • Er is schade die het gevolg is (causaliteit) van het onrechtmatig handelen.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid gelukkig voor de hand. Bovendien zijn er speciale wettelijke regelingen die letselschade slachtoffers beschermen en aangeven wie aansprakelijk is in bepaalde situaties.

Als de aansprakelijkheid door de derde niet meteen wordt erkend moet de rechter worden gevraagd om een oordeel. De rechter kijkt daarbij naar de specifieke omstandigheden, zaken als causaliteit, medeschuld van de werknemer of de werkgever, hoogte van de schade, redelijkheid/billijkheid cq. matiging, andere aansprakelijke partijen en uiteraard de heersende jurisprudentie waarin de rechtsnormen verder zijn uitgewerkt. Indien men het niet eens is met de uitspraak van de rechter is hoger beroep mogelijk.

Advies

Het is voor werkgevers die een verhoogde gedifferentieerde WGA-premie betalen en te maken hebben met een aansprakelijke derde, raadzaam na te (laten) gaan of deze verhoogde premie teruggevorderd kan worden. Wordt dit achterwege gelaten, dan betaalt men gedurende maximaal 10 jaar een verhoogde WGA-premie. De belangen zijn te groot om dit te laten lopen!

Deel via:

Over de AUTEUR

Ton Breitenfellner

mr. A.J.H. (Ton) Breitenfellner heeft Economie, Sociaal Zekerheidsrecht en Financieel Recht (Erasmus Universiteit Rotterdam) gestudeerd. Met ruim 30 jaar ervaring binnen de publieke én de private Sociale Zekerheid is hij breed georiënteerd op alle aspecten die direct of indirect te maken hebben met de Sociale Zekerheid. Ton is gespecialiseerd in onderwerpen die op het snijvlak liggen van Sociale Zekerheid, Arbeidsrecht, HRM, Financieel recht en Accountancy en publiceert hier regelmatig over. Hij stelt zijn expertise ter beschikking aan professionals die zelf werkzaam zijn binnen de Sociale Zekerheid of daarmee raakvlak hebben. Naast jurist en adviseur Sociale Zekerheid is Ton bestuurslid van de Stichting NPVL (Nationaal Platform Verzuim en Letselschade). Ook is hij als auteur verbonden aan diverse media van onder meer Kluwer en SDU en is hij docent en (gast)spreker.

Reageren is niet mogelijk.