Flexwerkers en medezeggenschap

0

De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat onverminderd door. In 2007 bestond 20% van de medewerkers bij bedrijven nog uit flexwerkers, in 2014 bedroeg dit percentage al 25% en naar verwachting zal in 2020 circa één op de drie medewerkers een flexwerker zijn, Aldus TNO[1]

Uit het TNO onderzoek volgde dat een kwart van de onderzochte ondernemingen (900) aangaf te verwachten dat het vaste contract zal afnemen. In plaats van vaste contracten verwachten de ondernemingen dat tijdelijke contracten zouden toenemen, gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontracten en samenwerking met zelfstandige professionals. Uit het onderzoek blijkt verder dat flexwerkers, naast de opvang van fluctuaties, meer worden ingezet omdat ter aanvulling van het vaste team en het ontbreken van specifieke kennis ontbreekt. Kennis die niet permanent beschikbaar hoeft te zijn en prima op projectbasis kan worden ingehuurd.

Deze ontwikkelingen voeden de gedachte dat flexwerkers meer betrokken dienen te zijn bij de medezeggenschap in de organisatie waar zij werkzaam zijn. Op 4 september werd hierover bij de SER een discussie gevoerd, geleid door professor Aukje Nauta. Deze bijeenkomst diende als inhoudelijke voorbereiding op het congres van 15 oktober aanstaande.

Het congres ‘Iedereen betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap’ wordt georganiseerd door de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER Het symposium is vooral gericht op mensen die kennis en ervaring hebben met flexwerkers in een organisatie, zoals flexwerkers zelf, OR-leden, bestuurders van bedrijven en leden van Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen.

De vraag die tijdens het symposium centraal staat is of en hoe flexwerkers meer zouden moeten worden betrokken bij de medezeggenschap. Uit de pre-meeting is naar voren gekomen dat naar de mening van de deelnemers een aantal typen flexwerkers bij medezeggenschap moet worden betrokken. Dit gaat om de tijdelijke medewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerden en payrollers.

Tijdens het congres proberen aanwezigen antwoord te vinden op een aantal prangende vragen, zoals: Wat betekent dit voor de medezeggenschap binnen de organisatie? Moeten flexwerkers meer worden betrokken? Houdt de organisatie voldoende rekening met de belangen van flexwerkers? Hoe kunnen flexwerkers meer betrokken worden bij medezeggenschap? Welke knelpunten doen zich daarbij voor en wat zijn mogelijke oplossingen?


[1] TNO 2014, De toekomst van flex : een onderzoek van TNO naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven, A. Goudswaard, E. B.van Wijk en S.E. Verbiest

Deel via:

Over de AUTEUR

Redactie Juridisch Actueel

Artikelen van de redactie Juridisch Actueel kunnen afkomstig zijn van verschillende auteurs of bestaan uit ingezonden bijdragen.

Reageren is niet mogelijk.