Gebruiksvoorwaarden

JuridischActueel.nl (JuridischActueel) is een product van Infovester BV.

De gebruiker van deze website accepteert de gebruiksvoorwaarden voor bezoek en deelname aan JuridischActueel.

Karakter en doel

JuridischActueel is een open platform, onderhouden door juristen, voor de juridische en zakelijke markt en heeft tot doel vergroten van de toegang tot het hoogwaardige juridische publicaties en de interactie daarop. JuridischActueel bevat juridisch wetenschappelijke artikelen, nieuwsitems, annotaties, actualiteiten en commentaren, welke bestaan uit tekst en/of video.

Gebruik

Het gebruik van JuridischActueel dient overeen te stemmen met het doel en de aard van de website. Binnen JuridischActueel mag de gebruiker zich profileren middels de persoonlijke profielpagina.

Het is niet geoorloofd om zonder voorafgaande toestemming van JuridischActueel de website voor andere doeleinden te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van diensten of goederen. Evenmin is het toegestaan om in JuridischActueel zonder voorafgaande goedkeuring een verwijzing naar de eigen website op te nemen. Voor zover de gebruiker JuridischActueel wil inzetten voor commerciële doeleinden kan de gebruiker de daarvoor opengestelde mogelijkheden in de vorm van een advertentie of via de evenementenkalender gebruiken.

Content

De content op JuridischActueel kan bestaan uit tekst, afbeeldingen of video. De auteursrechten op deze content rusten volledig bij de gebruiker die de content publiceert, behoudens de rechten van derden.

Iedere gebruiker is zelfstandig verantwoordelijk voor de content die de desbetreffende gebruiker op deze website aanbiedt. Gebruiker vrijwaart JuridischActueel van het maken van inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden voor alle content die gebruiker op de website plaatst. Voor zover gebruiker in zijn publicaties gebruik maakt van de content van derden is gebruiker gehouden om hierbij volledig te zijn in het vermelden van de herkomst.

Het team van JuridischActueel is gerechtigd om content van gebruikers, die strijdig is met de aard en het doel van de website, zonder voorafgaand overleg te verwijderen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, waaronder begrepen auteursrechten, beeldrechten, naburige rechten, merk.- en modellen rechten, databankrechten, handelsnaamrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom, berusten uitsluitend bij Infovester, haar leveranciers haar adverteerders en haar auteurs.

Het is gebruiker niet toegestaan om door middel van deze website inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Infovester dan wel derden, de website geheel of ten dele te kopiëren, de afbeeldingen, videobestanden en teksten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is gebruiker niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van JuridischActueel informatie van de website openbaar te maken, hergebruiken, verveelvoudigen, wijzigen, exploiteren of op te slaan in een geautomatiseerd bestand (op welke wijze dan ook), anders dan voor de doeleinden waarvoor de website kennelijk is bestemd.

Het plaatsen van links naar JuridischActueel is uitsluitend toegestaan voor zover met de verwijzing geen pagina’s of links worden geactiveerd die frames bevatten waarmee de visuele weergave dan wel het uiterlijk van JuridischActueel of de content wordt gewijzigd.

Het is JuridischActueel toegestaan om de toegang tot de website met onmiddellijk te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, als de gebruiker JuridschActueel geheel of ten dele gebruikt in strijd met de gebruiksvoorwaarden. Zulks steeds ter beoordeling aan Infovester.

Redactie

JuridischActueel is gerechtigd om in de content wijzigingen aan te brengen, die zij redactioneel, uitgeverstechnisch dan wel om andere reden gewenst is. Hoewel niet verplicht, zal JuridischActueel waar mogelijk voorafgaand overleg met gebruiker hebben alvorens zij content in de zin voornoemd aanpast.

Aansprakelijkheid

Alle informatie die gebruiker op de website plaatst dient door de gebruiker op juistheid te worden getoetst. De houder van JuridischActueel is niet aansprakelijk voor fouten in de informatie op deze website. Indien en voor zover de gebruiker handelt in strijd met gebruikersvoorwaarden dan wel nalatig is in het voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van deze website is gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk.

Toegang website

JuridischActueel is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. JuridischeActueel is nimmer tot het vergoeden van enige schade gehouden indien de website dan wel diensten niet beschikbaar zijn, ongeacht de duur van een storing.

Inloggegevens

De inloggegevens voor JuridischActueel zijn strikt persoonlijk, het is niet toegestaan om deze gegevens aan derden te verstrekken. De gebruiker is zelf verplicht om de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden. De gebruiker dient de inloggegevens vertrouwelijk te behandelen.