Activeringsplicht beleggingsverzekering ondanks advies Raad van State

0

De Raad van State heeft zich zeer kritisch opgesteld inzake een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) waarmee het kabinet verzekeraars, aanbieders van beleggingsverzekeringen,  wil dwingen een eind te maken aan de woekerpolisproblematiek.

De nieuwe Amvb is vrijdag 17 juli jongstleden bekend gemaakt in het Staatsblad en een dag later in werking getreden.[1] Het Besluit dateert van 7 juli en betreft de wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

Activeringsplicht

De wijziging houdt verband met de invoering van regels die aanbieders van beleggingsverzekeringen verplichten om cliënten met een dergelijke verzekering aan te zetten tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering. Die activeringsplicht houdt in dat zij cliënten dienen te benaderen met een beleggingsverzekering die is afgesloten voor 1 januari 2013. Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren. Een geactiveerde klant maakt een bewuste keuze voor de toekomst. Dat kan betekenen dat de klant zijn polis stopzet of aanpast. Ook kan de klant ervoor kiezen om de polis ongewijzigd te handhaven. Als een verzekeraar geen gevolg geeft aan dien verplichting kan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete opleggen.

Waar houdt de plicht tot activering op?

Wanneer een verzekeraar er niet in slaagt om de klant te activeren en deze aantoonbaar en expliciet te kennen heeft gegeven dat hij alle medewerking aan het maken van een weloverwogen keuze weigert, mag de levensverzekeraar deze cliënten ook meetellen als geactiveerd. Daarvoor is volgens de AFM wel nodig dat cliënten zich schriftelijk of telefonisch in niet mis te verstane bewoordingen uitlaten over het feit dat zij ten aanzien van hun beleggingsverzekering niet meer benaderd willen worden door de levensverzekeraar of bijvoorbeeld bij alle pogingen tot telefonisch contact de verbinding verbreken. Als de verzekeraar zich verder voldoende heeft ingespannen en deze groep cliënten maar een zeer beperkt percentage van het totaalresultaat beslaat, mag de levensverzekeraar deze cliënten meetellen als geactiveerd.

Advies Raad van State

De Raad van State stelt in haar advies dat de regeling overbodig is met een verwijzing naar een rapport van de AFM uit maart 2015[2], waaruit zou blijken dat verzekeraars hun leven inmiddels hebben gebeterd.

De Afdeling wijst erop dat de noodzaak van het ontwerpbesluit niet is gebleken, nu op basis van de bestaande regels het beleid tot activering van cliënten sinds januari 2013 in gang is gezet. Daar zouden inmiddels goede vorderingen mee zijn gemaakt. In maart 2014 stelde AFM vast dat verzekeraars nog een lange weg te gaan hadden met de voornemens tot activering. In de meest recente rapportage van maart 2015 is geconcludeerd dat de situatie per eind 2014 aanzienlijk is verbeterd. Het merendeel van de verzekeraars voor het verstrijken van de deadline de ambities hebben verwezenlijkt. Alleen Reaal zou significant achterblijven, maar hiervoor zou AFM bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) een klacht voorbereiden. In dit licht komt de Afdeling advisering tot de conclusie dat de noodzaak voor het Besluit ontbreekt en adviseert zij bij de huidige stand van zaken het ontwerpbesluit vooralsnog niet vast te stellen.[3]

Noodzaak

Volgens de Afdeling Advisering zou een specifieke wettelijke grondslag evenmin noodzakelijk zijn omdat de Wft reeds verschillende algemene en specifieke bepalingen bevat waarin de zorgplicht van verzekeraars ten opzichte van hun cliënten tot uitdrukking komt.


 

 

[1] Staatsblad, 2015 Nr. 295 – Besluit van 7 juli 2015 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

[2] AFM, Rapportage nazorg beleggingsverzekeringen, maart 2015

[3] Advies W06.15.0130/III – Afdeling advisering Raad van State

 

Deel via:

Over de AUTEUR

Edward Lich

Ondernemer | interim-jurist en manager | focus op legal managment en commerciële contracten | Netwerker en verbinder | Geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en de praktisch toepassing |Volgt trends

Reageren is niet mogelijk.